Nové kotlíkové dotace

Kraj Vysočina požádal Ministerstvo životního prostředí ČR o další peníze na výměnu kotlů. Vedení Kraje Vysočina předpokládá, že bude schopno rozdělit dalších více než 230 milionů korun na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tato částka by mohla znamenat ekologičtější vytápění v minimálně 2486 domácnostech.

„V současné době je náš předložený projekt ve fázi hodnocení a čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Další podmínky pro čerpání prostředků na výměny zdrojů tepla pro konečné uživatele bude možné vyhlásit až po jeho schválení,“ uvedl Pavel Pacal (STAN + SNK ED), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Pro novou výzvu stanovilo Ministerstvo životního prostředí ČR několik nových podmínek pro čerpání dotace. Nejdůležitější jsou zejména tyto:

 vyloučení podpory kotlů spalujících výhradně uhlí

 v případě kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu budou podporovány pouze kotle s automatickou podávkou paliva (samočinné)

 nové nastavení výše dotace – kombinované kotle na uhlí a biomasu 75 % celkových nákladů, max. však 75 000 Kč, plynové kondenzační kotle 75 % celkových nákladů, max. však 95 000 Kč, kotle výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % celkových nákladů, max. však 100 000 Kč a kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním a teplená čerpadla 80 % celkových nákladů, max. však 120 000 Kč

 zrušení povinnosti realizovat mikroenergetické opatření či dokládat průkaz energetické náročnosti budovy

 výměna zdroje tepla bude možná pouze v případě, že starý kotel je 1. nebo 2. emisní třídy (bude nutno dokládat kontrolou technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – tzv. revize kotle povinná ze zákona)

Vyhlášení výzvy pro konečné uživatele (fyzické osoby) předpokládáme na podzim roku 2017, tento termín však bude záviset na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace kraji ze strany Ministerstva životního prostředí. O podrobnostech bude veřejnost informována v regionálním tisku a na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky.

text: Petr Palovčík